• เที่ยวกรุงโรม (Rome)
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum) ,มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก …..โคลอสเซียม (Colosseum)
 • เช็คอินเมืองปิซ่า (Pisa)
 • แวะเก็บภาพเมืองเก่างฟลอเรนซ์ (Florence)
 • เยี่ยมหมู่บ้านมรดกโลก คือ ชิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre)
 • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มมิลาน (Milan)
แพ็คเกจทัวร์อิตาลี Insights Italy
รหัส 027-0129
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
52,300 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG 944 เวลา 00.01 – 06.00 น.  ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี ) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.       

วันที่ 2
กรุงเทพ - โรม

เดินทางไปนครรัฐวาติกัน (Vatican) ศูนย์รวมใจของคริสตจักรโรมันคาทอลิก  เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum)และมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน เป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักหินอ่อนชื่อดัง “เปียต้า” (Pieta) จากนั้นไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่พลาดไม่ได้เลยคือ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) แวะชมวิหารแพนธีออน (Pantheon) และจัตุรัสนาโวน่า (Piazza Navona) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโรม

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • เข้าพักที่ BESTWESTERN PLUS HOTEL UNIVERSO หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
โรม - ปิซ่า – ฟลอเรนซ์

เช็คเอาท์ แวะถ่ายรูปและอธิษฐานโยนเหรียญที่น้ำพุเทรวี่และเยี่ยมชมบันไดสเปน จากนั้นเดินทางไปสู่เมืองปิซ่า (Pisa) แวะถ่ายรูปกับหอระฆังหรือหอเอนปิซ่าจุดไฮไลท์หลักชื่อเสียงก้องโลก จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองหลวงเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่าสามพันปีของชาวอีทรัสคันและชาวโรมัน เป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าอยู่หลายสิ่งด้วยกัน

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • เข้าพักที่ AC HOTEL BY MARIOTT FIRENZE หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ฟลอเรนซ์

เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์ เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่า เริ่มต้นที่ มหาวิหารแห่งฟลอเรนซ์ที่มีความวิจิตรงดงาม จัตุรัสซินญอเรีย, ศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ” และสะพานข้ามแม่น้ำที่แปลกตาที่สุดในโลกอย่างสะพานเวคคิโอ

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • เข้าพักที่ AC HOTEL BY MARIOTT FIRENZE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ฟลอเรนซ์ - ลา สเปเซีย - ชิงเคว เทเร่ - ซานตา มาเกเรต้า

เช็คเอาท์เพื่อเดินทางไปยังเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) โดยนั่งรถไฟเข้าไปยังหมู่บ้านที่ป็นมรดกโลก คือ ชิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre) ที่ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้านที่อยู่ติดริมทะเล แต่ละหมู่บ้านจะมีเอกลักษณ์การตกแต่งและบ้านที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผา พักผ่อนกับบรรยากาศเมืองริมทะเลที่เมืองซานตา มาเกเรต้า (Santa Margherita)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • เข้าพักที่ BESTWESTERN REGINA ELENA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
ซานตา มาเกเรต้า - มิลาน

เดินทางเข้าสู่มิลาน (Milan) เที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งมิลาน” (Duomo di Milano) และปราสาทซฟอร์ซ่า (Sforzesco Castle) เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีเป็นแหล่งรวมศิลปะอันมีชื่อเสียงของเมืองมิลาน และอิสระช้อปปิ้ง

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • เข้าพักที่ HILTON MILAN  หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
มิลาน - กรุงเทพฯ

เช็คเอาท์และออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานมิลาน มัลเพนซา เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้งและเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แนะนำสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 เวลา 13.05 – 05.45 น. (+1) ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย )

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งสนามบินเท่านั้น
วันที่ 8
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan 7 ที่นั่ง ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถ (พูดอังกฤษ ) 6 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าเชงเก้น ( อิตาลี )
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม พิพิธภัณฑ์วาติกัน, สนามกีฬาโคลอสเซียม, รถไฟเข้าหมู่บ้านชิงเคว เทเร่
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  ***กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ***

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย