• เข้าชมพระราชวังนาโปลี (Royal Palace Naples)
 • นั่งเรือเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto)
 • สัมผัสเสน่ห์เมืองซอเรนโต้ – โปซิตาโน
 • สำรวจพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งปอมเปอี
 • ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก …โคลอสเซียม (Colosseum)
แพ็คเกจอิตาลี Southern Italy
รหัส 027-0127
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
58,600 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG 910 เวลา 00.01 – 06.00 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี ) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.       

วันที่ 2
กรุงเทพ - กรุงโรม – นาโปลี

ถึงท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองนาโปลี (Naples) เมืองท่าสำคัญและใหญ่ที่สุดของทางตอนใต้ของอิตาลี อิสระเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์มากมาย เข้าชมพระราชวังนาโปลี (Royal Palace Naples) อันงดงาม

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ NH Napoli Panorama  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้

เช็คเอาท์และนั่งเรือข้ามฝากไปยังยังเกาะสวรรค์ของนักเดินทาง เกาะคาปรี (Capri island) เก็บสัมภาระและไปนั่งเรือเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto) ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าด้านในถ้ำมีสีสันสวยงามเกินบรรยาย จากนั้นอิสระเดินชมเกาะคาปรี หรือจะไปยังจุดชมวิวของเกาะคาปรี เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ

หมายเหตุ : การเข้าชมถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลในแต่ละวัน

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งท่าเรือเท่านั้น
 • นั่งเรือข้ามฝากเข้าเกาะคาปรี – เข้าถ้ำบลูกร็อตโต้
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Hotel Regina Cristina  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เกาะคาปรี - ซอเรนโต้ – โปซิตาโน - ซอเรนโต้

เช็คเอาท์และเดินทางไปกลับสู่ฝั่ง เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองซอเรนโต้ (Sorento) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีความสวยงามกับบรรยากาศริมหาดทราย และไปต่อกันที่เมืองโปซิตาโน (Positano) เมืองท่าที่อยู่ในการปกครองของแคว้นอามัลฟี มีความรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยยุคกลาง แล้วกลับมาพักผ่อนที่เมืองซอเรนโต้

 • นั่งเรือข้ามฝาก – รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Hotel Marincanto หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ซอเรนโต้ - ปอมเปอี - โรม

เช็คเอาท์เดินทางสู่เมืองปอมเปอี (Pompeii) เมืองโบราณเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปจากแผนที่มากกว่า 1,500 ปี เพราะภัยพิบัติครั้งใหญ่จากการระเบิดของภูเขาไฟ   วิซูเวียส เดินสำรวจและเยี่ยมชมจุดต่างๆของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงโรม (Rome)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Best Western Plus Hotel Universo หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน

เดินทางสู่นครรัฐหรือเมืองที่เล็กที่สุดในโลก นครรัฐวาติกัน (Vatican) เพื่อชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน เป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักหินอ่อนชื่อดัง “เปียต้า” (Pieta) จากนั้นไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่พลาดไม่ได้คือ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) และเยี่ยมชมสถานที่ใกล้เคียง อาทิเช่น พระราชวังเก่าของจักรวรรดิโรมัน และอิสระช้อปปิ้งในกรุงโรม

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Best Western Plus Hotel Universo หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
โรม - กรุงเทพฯ

เช็คเอาท์และเดินทางไปยังท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการ ช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนำ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945 เวลา 13.30 – 06.55 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งสนามบิน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
วันที่ 8
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ 5วัน(รถ Minivanจำนวน 7 ที่นั่งปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ )
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าเชงเก้น ( อิตาลี )
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม พระราชวังนาโปลี, เรือข้ามฝากเกาะคาปรี, ถ้ำบลูกร็อตโต้, พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, สนามกีฬาโคลอสเซียม, โรมันฟอรั่ม
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 49,888 บาท
 • ส.ค.65 - ต.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 21,988 บาท
 • ต.ค.65 - เม.ย.66
 • 10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 135,000 บาท