ทานาล็อต – Pura ulun danu bratan temple – ประตูสวรรค์  – หมู่บ้านคินตามณี – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟ  บาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน –  Bali Swing – ชายหาดจิมบารัน – เกาะ Nusa Penida – เกาะไดโนเสาร์ – ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ 

แพ็คเกจเที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย
รหัส 003-0834
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
1 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - บาหลี – ทานาล็อต – Pura ulun danu bratan temple

วัด Para Ulun Danu Bratan ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Danau Beratan บนพื้นที่สูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลใจกลางเกาะบาหลี เป็นวัดเก่าเเก่และมีชื่อเสียง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1633 เพื่อบูชาเทวีแห่งสายน้ำ (Dewi Danu) ของศาสนาฮินดูแบบบาหลี เอกลักษณ์ของวัด Bratan อันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือภาพเจดีย์ทรงเป็นชั้นๆ ริมทะเลสาบ อันปรากฎอยู่ในธนบัตรใบละ 50,000 รูเปียห์ของอินโดนีเซียด้วย

ทานาล็อต Pura Tanah Lot ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในบาหลี ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าวที่เกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชม Tanah Lot ยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของ หอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมเหนือหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน  และนอกจากนี้ยังสามารถชื่นชมความงามของพระอาทิตย์ยามอัสดงได้

วันที่ 2
ประตูสวรรค์ - หมู่บ้านคินตามณี – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟ บาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน - Bali Swing - ชายหาดจิมบารัน

Pura lempuyang ประตูสวรรค์ เป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมที่สุดในขณะนี้   เพราะท่านจะได้ถ่ายภาพกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังบนเกาะบาหลี และได้ชื่นชมความงามของวัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมของชาวบาหลีตาม ในเรื่องคติความเชื่อของศาสนา พราหมณ์-ฮินดูที่แบ่งพื้นที่ของวัดเป็น3 ส่วนเหมือนกับร่างกาย มนุษย์ โดยชั้น บนสุดจะเป็นที่ประทับขององค์พระ ศิวะ หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์(ตรีมูรติ) ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด

หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ หมู่บ้าน Kintamani พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์(Gunung Batur) และทะเลสาบบาเตอร์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี ภูเขาไปแห่งนี้มีอายุมากกว่า50,000 ปี มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วนเคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกินเพราะเชื่อว่าน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อได้อาบหรือดื่มกิน และตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้

Bali swing จุดเช็ดอินที่ไม่ควรพลาด ราคาท่านละ 150,000 rupiah หรือ ประมาณ 350 บาท สามารถซื้อตั๋วได้ที่หน้างาน

วันที่ 3
เกาะ Nusa Penida - เกาะไดโนเสาร์ - ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ – ชายหาดที่น้ำใสสะอาด

เกาะนูซาเพนนิดา Nusa Penida  Nusa Penida ทริปวันนี้เราพาไปเที่ยวชมเกาะนูซาเพนนิดาที่สวยงาม เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี ภายในเกาะเป็นเนินเขาที่มีระดับความสูงบนเกาะมีจุดชมวิวที่สวยงาม

Kelingking beach เกาะไดโนเสาร์

Broken beach ผาแอ่งน้ำธรรมชาติ ที่ถูกกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่

Angel  Billabong แหล่งน้ำที่ขังตัวในก้อนหินที่โดนกัดเซาะ

Crystal beach ชายหาดที่น้ำใสราวกับคริสตัลตามชื่อชายหาด

วันที่ 4
พักผ่อนตามอัธยาศัย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เงื่อนไข
 1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 2. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น
 3. ประกันการเดินทางครอบคลุมวงเงิน 25,000 USD ครอบคลุมการรักษา Covid-19
 4. ไกด์ท้องถิ่น สามารถพูดภาษาไทยได้ หรือภาษาอังกฤษได้
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 10 USD หรือตามความพึ่งพอใจ
 5. ค่าเล่น Bali Swing ราคาท่านละ 150,000 rupiah หรือ ประมาณ 350 บาท สามารถซื้อตั๋วได้ที่หน้างาน
 6. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ราคาท่านละ พักเดี่ยวชำระเพิ่ม
2-3 ท่าน 11,888.- 2,000.-
4-5 ท่าน 10,888.- 2,000.-
6-9 ท่าน 9,888.- 2,000.-

*ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ บาหลี

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 6. 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. 7. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 11. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ก.พ.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,990 บาท
 • 29 พ.ค.65 - 3 มิ.ย.65
 • 6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,888 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ธ.ค.64 - ต.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 2,600 บาท