แพ็คเกจเสม็ด เหมา-เหมา ตกหมึก ดำน้ำ (แบบเหมาลำ ไม่เกิน 8 ท่าน)

เกาะเสม็ด ตกหมึกกลงทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ ดำน้ำ เรือเหมาแบบส่วนตัว

แพ็คเกจเสม็ด เหมา-เหมา ตกหมึก ดำน้ำ (แบบเหมาลำ ไม่เกิน 8 ท่าน)

รหัส 006-0179
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าเรือหน้าด่าน(ฝั่งเกาะเสม็ด)-ล่องเรือสปีดโบ๊ท-กิจกรรมตกหมึก

รับท่านที่ ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด) ออกเดินทางโดยเรือสปีทโบ๊ท แบบส่วนตัว อิสระให้ท่านเลือกเวลาออกเดินทางได้

กิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆ กลางทะเล ท่านสามารถลิ้มหมึกสดในรูปแบบของซาซิมิ ในแบบส่วนสุดพิเศษ พร้อมบริการ ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็งพร้อมถังแช่ ให้บริการท่าน ใช้เวลาประมาณ 3 – 3.30 ชั่วโมง รวมกิจกรรมดำน้ำ ท่านสามารถนำอาหารไปทานบนเรือได้
*ท่านสามารถสั่งซื้ออาหารเพิ่มเติมได้ ( ข้าวผัด+สลัด+ไก่ทอด)  ในราคา 150 บาท/ท่าน

(หากท่านต้องการซื้ออาหารเพิ่ม สามมารถแจ้งพนักงานก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง )

นอกจากตกหมึกแล้วท่านสามารถดำน้ำชมความงานรอบเกาะเสม็ด

นำท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งท่าเรือหน้าด่าน (ฝั่งเกาะเสม็ด)


เงื่อนไข
 1. เรือสปีดโบ๊ทแบบส่วนตัว (ไม่เกิน 8 ท่าน/ลำ)
 2. อุปกรณ์ดำน้ำ (ชูชีพ, สน็อกเกิ้ล)
 3. อุปการณ์ตกปลา/ตกหมึก
 4. ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็งพร้อมถังแช่
 1. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ ท่านสามารถนำอาหารไปทานบนเรือได้
  หรือสามารถสั่งซื้ออาหารเพิ่มเติมได้ ( ข้าวผัด+สลัด+ไก่ทอด) ในราคา 150 บาท/ท่าน (หากท่านต้องการซื้ออาหารเพิ่ม สามมารถแจ้งพนักงานก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง )
 2. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 4. ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ ชำระด้วยตัวเองที่อุทยาน 200 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ เสม็ด เหมา-เหมา ตกหมึก ดำน้ำ จัดเต็ม

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคาแพ็กเกจ เหมาลำ
1- 8 ท่าน/ลำ 4,999 บาท/ลำ
เพิ่มอาหาร (ข้าวผัดหมู, ไก่ทอด, สลัด) 150 บาท/ท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

* กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
** โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก

จำนวนการเข้าชม 57 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ม.ค.65 - เม.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 12 ครั้ง
เริ่มต้น 5,590 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ก.พ.65 - เม.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 12 ครั้ง
เริ่มต้น 7,888 บาท
รหัส 003-0391
3 วัน 2 คืน
Air Asia (FD)
เริ่มต้น 7,888 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ธ.ค.64 - เม.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 35 ครั้ง
เริ่มต้น 2,999/คู่ บาท
ชื่นชอบ