เฮือนฮังต่อ – วัดมิ่งเมือง – ศาลพระหลักเมืองน่าน – ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดภูเก็ต
ร้านกาแฟไทลื้อ – ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน  – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
จุดชมวิว1715 –  บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน – พระบรมธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” – ร้านกาแฟ Erabica Coffee

แพ็คเกจ แอ่วน่าน แอ่วไหน ไปแอ่วน่าน
รหัส 010-0209
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบิน จ.น่าน - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย – เข้าสู่ที่พัก

…… น. : เดินทางสู่ จ. น่าน โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..
……. น. ; เดินทางถึงสนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว ( คนขับรถตู้จะนำท่านออกเดินทาง ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟน่ารักๆ “เฮือนฮังต่อ คาเฟ่” กาแฟหอมๆจากยอดดอยเมืองน่าน ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ทำให้ได้กาแฟสายพันธุ์พิเศษ

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไฮไลท์ของดอยภูคาเลยก็คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) ที่จะบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กลางมีนาคม และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน

 

วันที่ 3
พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - ซื้อของฝาก กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ไฮไลท์สำคัญคือ งาช้างดำ จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว  “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ที่ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด นำท่านแวะซื้อของฝากเมืองน่านก่อนกลับกรุงเทพฯ

…… : เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน….. เที่ยวบิน ……..
…… : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …

เงื่อนไข
 • คนขับ และ รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน
โรงแรม ดิอิมเพลส น่าน หรือ น้ำทองน่าน โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาวhttps://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-5.jpg

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 73,888 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,500 บาท