• ชมกรุงมาดริด เมืองหลวง ประเทศสเปน
 • เข้าชมพระราชวังหลวง
 • ชมเมืองเก่าโทเลโด้  
 • เข้าชมมหาวิหารเมซฆิต้า ณ เมืองคอร์โดบ้า 
 • เข้าชมพระราชวังอาลัมบรา  
 • เที่ยวเมืองเซบีย่า เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลดาลูเซีย
 • เที่ยวเมืองคาร์เทจน่า อดีตเมืองท่าสำคัญของอาณาจักรโรมัน
 • เที่ยวเมืองบาเลนเซีย เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศสเปน
 • ชมเมืองบาร์เซโลน่า เมืองหลวงแห่งแคว้นคาตาลูญญ่า
 • แวะถ่ายรูปสนามคัมป์ นู
 • เดินเล่น เที่ยว ช้อป ณ ถนนลารัมบลา
ทัวร์สเปน
รหัส 063-1389
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
99,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ

17.30 น. พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  แถว Q (Row Q)  ประตูทางเข้าที่ 8  อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ ด้วยเที่ยวบิน QR833 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงโดฮา

23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเครื่องไปยังกรุงมาดริด ประเทศสเปน

วันที่ 2
มาดริด – โทเลโด้ – ปูเอร์ตา เดล โซล

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงมาดริด ประเทศสเปนด้วยเที่ยวบิน QR147 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.35 ชั่วโมง)

07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาดริด – บาราฆัส นำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ (Toledo) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศสเปน และศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองโทเลโดยังเป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของ 3 วัฒนธรรมคือ คริสเตียน อิสลานและฮีบรู ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังฝังแน่นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรในเมืองโทเลโด้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้เวลานำท่านชมเมืองโทเลโด้ เมืองที่มีการผังเมืองได้สมบูรณ์แบบมาก เพราะตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาและล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโค นอกจากนี้ตัวเมืองนั้นยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเรือนไว้ให้เหมือนดังในอดีต

นำท่านเข้าชม มหาวิหารโทเลโด้ (Toledo Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิก ที่สร้างเสร็จสิ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 และถือเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิก หลังสุดท้ายของประเทศสเปน ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงาม และได้เก็บของสำคัญในการทำพิธีต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสเปนนับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าฟิลิปป์ที่ 2 แห่งอาณาจักรสเปนและอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 660 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงที่สุดในยุโรป ปัจจุบันกรุงมาดริดเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศสเปน นำท่านเดินทางสู่ ปูเอร์ตาเดลโซล (Puerta del sol) จตุรัสใจกลางเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 3 และเป็นจุดเริ่มต้นในการนับกิโลเมตรแรกของประเทศสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) นอกจากนี้บริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าต่างๆ นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา อันเป็นแลนด์มาร์คของกรุงมาดริด จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Marriott Auditorium Conference Center **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
พระราชวังหลวง – คอร์โดบ้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace or Palacio Real) พระราชวังหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า ฟิลิปป์ที่ 5 แห่งราชวงค์บูร์บง ในปีค.ศ. 1738 และเน้นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเลียน และฝรั่งเศสและภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมไปถึงสิ่งของมีค่าต่างๆเช่น พัดโบราณ เครื่องใช้ และอาวุธเป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้า (Cordoba) (ระยะทาง 396 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมระหว่างมุสลิมและคริสเตียน ตั้งอยู่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำกัวดัลกีเบีย ซี่งในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวแขกมัวร์ในประเทศสเปน นอกจากนี้ในอดีตยังเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน อาทิ วรรณกรรม  วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ac Cordoba **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
มหาวิหารเมซฆิต้า – เซบีย่า – มหาวิหารเซบีย่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมมหาวิหารเมซฆิต้า (Mezquita Cathedral)  ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองคอร์โดบ้า ซึ่งในอดีตนั้นเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน และภายในออกแบบได้อย่างวิจิตรตระการตา ก่อนที่พระนางอิซาเบลลาที่ 2 แห่งอาณาจักรสเปนได้ทำการดัดแปลงให้เป็นมหาวิหารโดยใช้พื้นที่บริเวณกึ่งกลางของมัสยิด นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซบีย่า (Sevilla) (ระยะทาง 139 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้นอัลดาลูเซีย และเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสเปน ไม่ว่าจะเป็นการสู้วัวกระทิง ระบำฟลาเมงโก้ และเหล้าเชอรี่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศสเปนภายหลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสเปนในช่วงศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเป็นท่องเที่ยวที่มีนักเดินทางมาเยี่ยมเยียนจำนวนมาก

กลางวัน รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งเซบีย่า (Seville Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1042 และเสร็จสิ้นปีค.ศ. 1519 ภายในตกแต่ง และแกะสลักได้อย่างวิจิตรซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากฝีมือช่างชั้นยอดจากชาติต่างๆมากกว่า 20 ประเทศ นอกจากนี้มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในอิตาลี และมหาวิหารเซนต์พอล ในอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พลาซ่า เด เอสพาน่า (Plaza de Espana) อาคารสไตล์เรเนซองก์ ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดงาน EXPO 29 หรืองาน Ibora – American Expo 1929 นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

***ชมระบำฟลาแมงโก้ ระบำประจำชาติของประเทศสเปน  ภายหลังจากทานมื้ออาหารค่ำ***

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Melia Lebreros **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เซบีย่า – กรานาด้า – พระราชวังอาลัมบรา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า (Granada) (ระยะทาง 249 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา บริเวณที่แม่น้ำดาร์โร (Darro) และแม่น้ำเฮนิล (Genil) มาบรรจบกัน เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะป้อมปราการและพระราชวังอาลัมบรา (Alhambra) พระราชวังแขกมัวร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและถือว่าเป็นพระราชวังเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในทวีปยุโรป ปัจจุบันป้อมปราการและพระราชวังอาลัมบราเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมรดกทางประวัติศาสตร์ของมุสลิม ยิว และคริสต์ และยังทำให้เมืองนี้เป็นจุดสนใจในบรรดาเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของสเปนเป็นอย่างมาก และเป็นที่ตั้งของ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ดีสุดในประเทศสเปน (อีกสองเมืองคือซาลามังกา และซานติอาโกเดกอมโปสเตลา)

กลางวัน รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมพระราชวังอาลัมบรา (Alhambra Palace) เคยเป็นที่พำนักขอกษัตริย์ชาวมัวร์ และเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมรดกทางประวัติศาสตร์ของมุสลิม ยิว และคริสต์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งสถาปัตยกรรมมุสลิมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เขตพระราชวังประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นป้อมปราการ มีกำแพงและหอรบสร้างด้วยหินสีแดง ทำให้ได้ชื่อในภาษาอาหรับว่า “กาลัตอัลฮามบรา” ซึ่งแปลว่า ป้อมแดง ภายในกำแพงเป็นเชิงเทิน และตัว พระราชวังอัลคาซาร์ ซึ่งประกอบด้วยหน้าพระลาน ท้องพระโรง  แต่ละด้านของพระราชวังประดับประดา สวยงามและเป็นเอกลักษณ์  มีห้องมุข ห้องชุด สนามหญ้า พระแกล พระทวาร ผนังกำแพง ภายในได้มีการแกะสลักลวดลายไว้ด้วยความปราณีตงดงาม

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Barcelo Granada Congress **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
กรานาด้า – คาร์เทจน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารกรานาด้า (Granada Cathedral) โบสถ์สไตล์โรมันคาทอลิกภายในมีความสวยงาม และเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลกที่มีแท่นบูชาแกรนด์และโบสถ์หลายแห่ง หินก้อนแรกของมหาวิหารกรานาดาถูกวางไว้เมื่อปี ค.ศ.1523 มหาวิหารกรานาดามีโบสถ์หลายแห่งที่มีอายุและรูปแบบต่างกันที่น่าสนใจมากที่สุดคือโบสถ์ของ Nuestra Senora de la Antigua มหาวิหารกรานาดาถูกสร้างขึ้นภายในซุ้มไม่สมบูรณ์  จากหอคอย 2 แห่งมีการวางแผนไว้เพียงแห่งเดียวและความสูงต้องลดลงเนื่องจากรากฐานของมหาวิหารโกธิคไม่สามารถต้านทานมวลหนักของหอคอยได้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์เทจน่า (Cartagena) (ระยะทาง 290 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่าที่ตั้งอยู่ในเขตมณฑลเมอร์เซีย ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือสเปนในปัจจุบัน เมืองแห่งนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งนึงของอาณาจักรโรมัน ในสมัยจักรพรรดิ์เฮเดรียน จึงทำให้เมืองแห่งนี้ยังคงมีสิ่งปลูกสร้างในสมัยโรมันที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ อาทิ โรมัน เฮียเตอร์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ คาร์เทจน่า ซิตี้ ฮอลล์ (Cartagena City Hall) อาคารสไตล์โมเดิร์นที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1900 และตั้งอยู่ใกล้กลับ พลาซ่า เดล อายุนตาเมียนโต้ (Plaza Del Ayuntameinto) จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเลือกซื้อของที่ระลึก และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Cartagena **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
อลิกันเต้ – บาเลนเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอลิกันเต้ (Alicante) (ระยะทาง 127 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองชายหาดแสนสวยติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นเมืองชายฝั่งทะเลแห่งแรกที่มีรางรถไฟ เชื่อมไปยังกรุงมาดริด ตั้งแต่ปีค.ศ. 1858 จึงทำให้ชาวเมืองหลวง จะนิยมมาท่องเที่ยวที่เมืองแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นปราสาทซานต้า บาร์บาร่า ที่ตั้งอยู่บนเขา Benacantil ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นทางการทหารตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรคาเทจ ปัจจุบันนั้นถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ และจุดชมวิว ที่นักท่องเที่ยว แวะเวียนมาชมทัศนียภาพและความสวยงามทางธรรมชาติ ของเมืองอลิกันเต้ นำท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ซานต้ามาเรีย (Santa Maria Basilica) โบสถ์สไตล์โกธิคที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองอลิกันเต้ ซึ่งถูกสร้างในศตวรรษที่15 แทนที่มัสยิดเดิมนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าเมืองอลิกันเต้ ท่านจะได้เก็บภาพความประทับใจ และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

กลางวัน รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเลนเซีย (Valencia) (ระยะทาง 170 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้นบาเลยเซีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศสเปน อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในช่วงทศวรรษที่ 1990 นำท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos Towers) 1 ใน 12 ประตูเมืองโบราณของเมืองบาเลนเซีย ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็น 1 ในจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการเมือง และร้านค้าต่างๆ นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารซานต้ามาเรียแห่งบาเลนซีย (Cathedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารสไตล์โกธิค นีโอคลาสสิค และบารอก ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านเมืองเก่า จากนั้นให้อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Las Artes **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
บาร์เซโลน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 348 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญ่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศสเปนทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่น่าหลงใหลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ถูกสร้างโดยสถาปนิกและศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี้ (Antonio Gaudi) ผู้ซึ่งนำสีสัน และความมีชีวิตชีวาทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมาสู่เมืองบาร์เซโลน่า จนทำให้ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งเกาดี้ (City of Guadi)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านถ่ายรูปคู่กับสนามคัมป์ นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของ FC Barcelona ที่ถูกใช้มาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1952 มีความจุ 99,354 ที่นั่ง อีกทั้งยังเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ ถนนลารัมบลา (La Rambla) ถนนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองบาร์เซโลน่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยถนนแห่งนี้มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรที่มีสีสันตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของร้านเสื้อผ้า แบรนด์เนม อาทิ ZARA, MANGO, H&M เป็นต้น และสามารถช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิ Louis Vuittion, Loewe,  Gucci และแบรนด์อื่นๆอีกมากบนถนนกราเซียร์ (Passeig de Gracia) ถนนชอปปิ้ง ที่ขายสินค้าแบรนด์ชั้นนำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ABBA Sants **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 9
บาร์เซโลน่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้นไปจุดชมวิว บนยอดเขามอนต์จูอิค เพื่อชมวิวของเมืองบาร์เซโลน่า แบบพาโนราม่า นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารซากราด้า แฟมิเลีย (Sagrada Famillia) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาร์เซโลน่าที่ตั้งตระหง่านอยู่บนถนน Carrer de Mallorca ซึ่งถูกสร้างในปีค.ศ. 1882 โดยอันโตนิโอ เกาดี้ ภายนอกมีการตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการด้วยโทนสีธรรมชาติดูแล้วสบายตา นอกจากนี้ภายในยังออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยคำนึงถึงทิศทางของแสงแดดที่จะตกกระทบกระจกสีต่างๆ นอกจากนี้ยังประดับตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตาจนยากต่อการพรรณนา ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2026 จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพ

12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติบาร์เซโลน่า -เอลแปรต เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (Tax Refund)

16.20 น. ออกเดินทางจากเมืองบาร์เซโลน่าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ด้วยเที่ยวบินที่ QR146 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

23.20 น.  เดินทางถึงกรุงโดฮาเพื่อแวะเปลียนเครื่อง

วันที่ 10
กรุงโดฮา -กรุงเทพฯ

02.20 น. ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR836 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (QR) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม/ท่าน )
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว และCovid -19 (ตามเงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 30 ยูโร)
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปน
 • ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)
 • ค่าโรงแรม SHA+/ Alterantive Quarantine หรือ Test & Go ตามมาตราการรัฐ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการและการจองทัวร์

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว
 3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
 5. นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 2. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี    เข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
 1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
 3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ (เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง)
ช่วงเดินทาง
28/07/2022 06/08/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
99,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สเปน แกรนด์สเปน
เดินทาง 28/07/2022 06/08/2022
*** พักเดี่ยวท่านละ 18,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/09/2022 25/09/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  99,000 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สเปน แกรนด์สเปน
  เดินทาง 16/09/2022 25/09/2022
  *** พักเดี่ยวท่านละ 18,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/10/2022 22/10/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   99,000 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สเปน แกรนด์สเปน
   เดินทาง 13/10/2022 22/10/2022
   *** พักเดี่ยวท่านละ 18,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • ต.ค.65
    • 6 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 63,900 บาท
    • VietJet Air
    • พ.ค.65 - ก.ย.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 11,999 บาท
    • Thai Smile Airways (WE)
    • ต.ค.65 - ธ.ค.65
    • 5 วัน 4 คืน
    เริ่มต้น 19,990 บาท
    • ส.ค.65 - มี.ค.66
    • 9 วัน 6 คืน
    เริ่มต้น 62,900 บาท